optionen handel.

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

                   ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ของทุกปี จากนั้นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีล ถวายพานพุ่มดอกไม้ เครื่องราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี พระสงฆ์เจริญชัยมงคล ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในนามของข้าราชการทุกฝ่าย และประชาราษฎร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของพระบรมราชจักรี ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาตลอดมาโดยลำดับ ดังนั้นในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประชาชนทั้งหลาย ต่างมีความปรีดาปราโมทย์ที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระสถาพร สืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙