optionen handel.

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

                      ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ มีนายปริวัชร วัชรวิภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีฯ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกราต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบ้ติเหตุทางถนน สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนำนโยบายแนวทาง”ประชารัฐ” มาใช้เป็นกลไกในการเฝ้าระวัง โดยมีการจัดตั้ง”ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ด้วยความเร็วและเมาสุรา กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ อย่างปลอดภัย (Zoning ) และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙