optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

                        ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการประกอบพิธีรดน้ำขอพรจากนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางสรินยา สิงห์ธวัช เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและพนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

 

สำหรับการจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเหล่าข้าราชการสังกัดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวขอให้ข้าราชการ ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และได้อวยพรให้ข้าราชการทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙