optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                  ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พันเอก ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ ๑๖ นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม และนายปริวัชร วัชรวิภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งสามอำเภอ พร้อมเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับทางเข้าเมือง ถนนพระราม๒ กม.๖๓ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม,วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สลับสับเปลี่ยนมาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบ้ติเหตุทางถนน สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ๒๕๖๑ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนำนโยบายแนวทาง”ประชารัฐ” มาใช้เป็นกลไกในการเฝ้าระวัง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙