optionen handel.

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑

                  ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาราม ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนทีกล่าวรายงาน โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับชมรมคลังปัญญา ผู้สูงอายุจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่า ความรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างยาวนาน และเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนทุกวันในครอบครัว พร้อมมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น และประเภทจิตอาสาดีเด่น 

 

จากนั้น นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบข้าวสารจำนวน ๑๕๐ ถุง ให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ต่อด้วยผู้ว่าราชการจัหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รอบอุโบสถวัดสินวิเศษศรัทธาราม และการแสดงของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน การออกร้านอาหารจากชุมชน และการจับสลากของขวัญ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙