optionen handel.

โครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ คลองหน้าวัดประดู่

                   ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ราชบุรี และวัดประดู่ จัดโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ คลองหน้าวัดประดู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และคูคลองที่ตื้นเขินให้กลับมาสวยงาม น้ำใสสะอาด ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน ประชาชน เยาวชน ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และเก็บผักตบชวาและวัชพืชได้ประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙