optionen handel.

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม

                      ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ น.ส.นฤมล ภู่สุด นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ต.บางขันแตก โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลบางขันแตก จำนวน ๘ ราย เพื่อนำเข้าประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินอุดหนุนฯ และคณะกรรมการกำกับช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙