optionen handel.

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายคันฉัตร   ตันเสถียร   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมีคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชุม

 

 ทั้งนี้  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการบูรณาการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด   โดยที่ผ่านมาได้ให้การส่งเสริมการจำหน่ายลิ้นจี่และส้มโอ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี   โดยในการขับเคลื่อนฯ จะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  อาทิ  การจัดกิจกรรม ปั่นสบายๆ สไตล์แม่กลอง ปั่นจักรยานชมสวน ๔๒ กิโลเมตร  โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งร่ำ  โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ  การส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่  และเกษตรอินทรีย์   การดำเนินโครงการบ้านประชารัฐ   การให้การสนับสนุนการล่องเรือ  ชมเตาตาล  ฐานจักสานจากมะพร้าว  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งที่ท่องเที่ยว  แนะนำร้านอาหาร  ตลอดจนการดูแลและรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองสิ่งแวดล้อม  เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน  พร้อมทั้งการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยว  โดยมีการพัฒนาสินค้า OTOP  โดยเน้นการพัฒนา บุคลากร สินค้า และเส้นทางด้านการท่องเที่ยว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙