optionen handel.

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                   ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน ๒๐ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพ โดยฝึกอบรม ณ ลานอเนกประสงค์ศาลอาม้า ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙