optionen handel.

ผู้ว่าฯพาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” ณ วัดบางคนทีใน

              ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่วัดบางคนทีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จ.สส. นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน นักเรียน เข้าวัดทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” โดยมีพระอธิการอนุชา สุทธิวโร เจ้าอาวาสวัดบางคนทีใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จุดธุปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายพัดรองที่ระลึกประธาน ฝ่ายสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และประเคนภัตตาหาร จากนั้นพระอธิการอนุชา สุทธิวโร นำเจริญจิตภาวนา จำนวน ๙๙ วินาที เพื่อเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัวผู้มาร่วมทำบุญเพื่อความ เป็นสิริมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ปลูกมะนาว จำนวน 1 ต้น เนื่องจากวัดบางคนทีเป็นวัดที่ปลูกผักสวนครัวเอาไว้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงสามารถมาเก็บและนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙