optionen handel.

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสมุทรสงคราม (เขต ๑๕)

                      ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมวัดท้องคุ้ง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสมุทรสงคราม (เขต ๑๕) นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนหมู่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา นำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ซึ่งเป็นด้วยกัน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๖๒๙ ครัวเรือน ประชากร จำนวน ๕,๒๔๗ คน การทำเวทีครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกอำเภอกำลังเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้ทันตาม Road Map ต่อไป ส่วนใหญ่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ,ด้านการเกษตร,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่

 

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กล่าวด้วยว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ได้ร่วมกันเสนอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง มีประเด็นสำคัญคือ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการมีส่วนร่วมและการรับฟังเสียงของประชาชนที่เกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเองเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙