optionen handel.

การประชุมการเตรียมจัดงานคืนถิ่นแฝดสยามอินจัน

                ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดงานคืนถิ่นแฝดสยามอินจัน เพื่อให้การต้อนรับผู้สืบเชื้อสายแฝดสยามอินจันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและน่าประทับใจในโอกาสที่จะทำความรู้จักกับสถานที่เกิดของบรรพบุรุษที่จังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมืองเมาท์แอรี่ สหรัฐอเมริกา และเป็นการฉลองครบรอบ ๑๘๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐ จังหวัดสมุทรสงครามจึงร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมคืนถิ่นแฝดสยามอิน-จัน วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙