optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามแถลงข่าวนั่งเรือแถกปลูกปลูกป่าชายเลน

                ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการแถลงข่าวนั่งเรือแถกปลูกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมด้วย นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่ายชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยกำหนดจัดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่ายชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน ด้วยการจัดกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการใช้เรือแถกปลูกป่าชายเลนเป็นสื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่กำหนด โดยแฝงไปด้วยการดูแลรักษาและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติบนพื้นป่าชายเลน ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สถานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน ได้เคยเสด็จมาทรงปลูกป่าชายเลนด้วยพระองค์เองที่สถานที่แห่งนี้

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙