optionen handel.

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ พร้อมคณะ อันประกอบด้วยนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะฯ เดินทางมาประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙