optionen handel.

ต้อนรับ คณะครอบครัวบังเกอร์ ทายาทผู้สืบเชื้อสาย แฝดสยาม อินจัน

                  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่โรงแรมบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับครอบครัวบังเกอร์ ทายาท ผู้สืบเชื้อสายแฝดสยามอิน-จัน จากเมืองเมาท์แอรี่ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยือนสถานที่เกิดของบรรพบุรุษที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นครั้งแรก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสายสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมืองเมาท์แอรี่ สหรัฐอเมริกา และเป็นการฉลองครบรอบ ๑๘๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกา ในการนี้ จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมคืนถิ่นแฝดสยามอิน-จัน วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙