optionen handel.

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม นางกานดา พาเจริญ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมสอดส่องและแจ้งเบาะแสร้องเรียน หากพบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่โปร่งใส ,การจัดทำสารคดีข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ, รวมทั้งรายงานผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ได้แก่ การลงพื้นที่สองส่องโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต จำนวน ๔ แห่ง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนทางเดินเท้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙