optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี ๒๕๖๑

           ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบนายวรวรรษ กระจ่างแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี ๒๕๖๑ โดยมีนายโชติวิชญ์ เสือเล็ก ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ ราย ในพื้นที่ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙