optionen handel.

การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

                 ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) ได้มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รวบรวมแผนงานโครงการด้านประชาสัมพันธ์ ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนำโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด โครงการตามภารกิจของส่วนราชการ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙