optionen handel.

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยมีนายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งและแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นตรงผ่านจุดพิกัด มติที่ประชุมเห็นชอบ และพิจารณากำหนดเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๗๗ ที่ประชุมเห็นชอบพื้นท่ีเลี้ยงหอย ๖ แปลงและมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามจัดทำพิกัดแปลงเพาะเลี้ยงหอยทะเลนำเสนอกรมประมงจัดทำพิกัดแนบท้ายประกาศฯ พร้อมร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสส.กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ นำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙