optionen handel.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ สร้างความรู้และความเข้าใจในกฏหมายของการเลือกตั้ง

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ และมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ  พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายยรรยง  ฉัตระทิน  กำนันตำบลแหลมใหญ่ กล่าวรายงาน  จากนั้นนางมุกดา แผ่นใหญ่ ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแหลมใหญ่ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ  

 

 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ออกเดินจากวัดปากสมุทรตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ไปยังศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมใหญ่  มีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสรมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแหลมใหญ่และอำเภอเมืองพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้   พร้อมได้มีการให้ความรู้เรื่อง  การเลือกตั้งระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐   และโทษของการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมี นางสาว  ปิ่นทอง  อินทรศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามคาดว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะผู้ที่เข้ารับฟังจะได้ความรู้และความเข้าใจในกฏหมายของการเลือกตั้งครั้งต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙