optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙