optionen handel.

เจ้าหน้าที่ พม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุ

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ น.ส.นฤมล ภู่สุด นักสังคมสงเคราะห์ และ น.ส.กฤติณา มาลัยพวง นิติกร ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ  ต.คลองโคน   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙