optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาทักษาอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                  ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาทักษาอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนางรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายประจิน ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้ ในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมาย ๙.๘๐๒ ราย มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว จำนวน ๙,๔๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๙ สรุปผลการประเมินความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แยกตามกลุ่มอาชีพ อาชีพเกษตรกรรมมีความต้องการเพิ่มทักษะ ๕๐๘ ราย ต้องการทำงานมีนายจ้าง ๗๙ ราย ต้องการทำงานอิสระ ๑,๔๖๙ ราย รวม ๒,๐๕๖ ราย โดยทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ได้มีการจัดทำแผนปฎิบัติการดำเนินโครงการพัฒนาทักษาอาชีพตามโครงการเพิ่มศักนภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต การดำเนินการฝึกอบรมตามความต้องการของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แยกตามกลุ่มอาชีพต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙