optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับจังหวัด

                  ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับจังหวัด เพื่อให้การติดตาม กำกับคุณภาพนมโรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัดในฐานะเลขาคณะกรรมการ ที่ประชุมได้บูรณาการการปฏิบัติงานกัน อันจะทำให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙