optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี ๒๕๖๑

                  ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบ นายวรวรรษ กระจ่างแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดเวทีประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กลุ่มเห็ดปลอดสารพิษวัดประดู่นำเสนอผลงาน ตามโครงการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกลุ่มเห็ดปลอดสารพิษวัดประดู่ ม. 5 ต. วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายปริญญา ศิริธนะ ประธานกลุ่มฯ นำเสนอผลงาน มีนายโชติวิชญ์ เสือเล็ก ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้คำแนะนำในการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายฯ และช่องทางการจำหน่าย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙