optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุซ่อมบ้านผู้สูงอายุ

                   ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นางปิยาภา ศิวิลัยซ์ นักพัฒนาสังคมขำนาญการ นางสาววาสนา ผลอินหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ น.ส.กัลยกร ชลธาร นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย ทหารมณฑลที่ ๑๖ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ในพื้นที่ ต.บ้านปรก ต.แควอ้อม และ ต.ยายแพง ส่งมอบวัสดุซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๔ หลัง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙