optionen handel.

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนตามแผน ๕ มิติ

                      ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนตามแผน  ๕ มิติ ณ ห้องประชุม อบต.บางคนที  ต.บางคนที  อ.บางคนที  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ศพอส. สามารถจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนางสาวปาริชาติ  สุวรรณราช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายณัฐวุฒิ แสนทวี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จากกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นวิทยากร  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ศพอส.ตำบลบางคนที, ผู้ใหญ่บ้าน (พื้นที่ขยายผล ศพอส.ปี ๒๕๖๑), ตัวแทนคณะกรรมการ ศพอส. (พื้นที่เดิม ต.บ้านปรก, ต.สวนหลวง, ต.จอมปลวก) รวมจำนวน  ๓๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙