optionen handel.

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุมทรสงคราม

                     ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ อนุกรรมการโครงการ สนช.พบประชาชนพร้อมคณะ ณ ศาลาประชาคมสวนสุขภาพหมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุมทรสงคราม พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชน ส่วนราชการ รวมทั้งสอบถามประเด็นปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เวทีที่ ๔ พร้อมทั้งมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสงคราม บรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ของตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙