optionen handel.

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ตำบลจอมปลวก

                 ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานอนุกรรมการ และพลเอก ดนัย มีชูเวท อนุกรรมการ ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และพบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน ปัญหาในพื้นที่ คือ ราคามะพร้าวตกต่ำ ปัญหาแมลงศัตรูพืช และปัญหาวัชพืชในคูคลอง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙