การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

                ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดช่องลมธรรมโชติ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พร้อมนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งอาคารห้องสมุดประชาชนดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี .ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙