โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดบางคนทีใน

                 ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณวัดบางคนทีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน แพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวนำคำปฎิญาณ เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมลงแขก ลงคลอง

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลำคลองอยู่รอบ ๆ วัดและโรงเรียน การกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัดบางคนทีในและโรงเรียน ล้างห้องน้ำวัดและโรงเรียน เก็บขยะ ทำความสะอาด จาน ชาม เครื่องใช้สอยในศาลาโรงครัวของวัดที่มีไว้บริการชาวบ้านที่มีการจัดงานแล้ว มายืมของวัดไปใช้ รวมทั้งทำความสะอาดถนนสาธารณประโยชน์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดีสานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙