รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ สาขาการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ สาขาการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ณ สำนักงานพัฒนาฝืมือแรงงานฯ โดยผู้มีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐกรณีผู้มีรายได้น้อย และมอบใบประกาศ จำนวน ๒๐ คน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และความมั่นคงในขีวิต รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มสามารถสร้างอาชีพและรายได้ จึงถือได้ว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างแก่ผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอาชีพ สามารถสร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙