โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

           ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน แพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวนำคำ ปฎิญาณ เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  พลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด , นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วัดและโรงเรียน ล้างถนนสาธารณะ ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดโรงครัวตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณสนามหน้าโรงเรียนและวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดีสานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙