การฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เพื่อการประสานราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เพื่อการประสานราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิต่าง ๆ ภาคประชาสังคม เข้ารับการอบรมกว่า ๓๐๐ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เพื่อเพิ่มจำนวนใบอนุญาตคมนาคมให้มากกว่าปีที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางปฎิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคมและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีนายธีระศักดิ์ เชยชื่น วิทยากรจากสำนักงาน กสทช. 

มาบรรยายให้ความรู้หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ /หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสงเคราะห์ความถี่/มารยาทในการใช้วิทยุและเทคนิคการใช้วิทยุ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร โดยวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานระบบวิทยุสื่อสารเบื้องต้น ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติครบถ้วนในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ เสนอปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙