การจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตมูลไส้เดือนในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จคือตำบลบางแค/ตำบลบางนางลี่และตำบลบางคนที

          ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์พร้อมทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการนำเสนอการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตมูลไส้เดือนในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จคือตำบลบางแค/ตำบลบางนางลี่และตำบลบางคนที เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งนำโดยนายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการขยะชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

พัฒนาแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทนประเภท แก๊สชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมกับการใช้การเกษตรกรรมและสร้างรายได้ให้กับฃชุมชนในพื้นที่ ๓ อำเภอ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทนและปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม การจัดขยะในชุมชนที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นแผนงานการจัดการขยะชุมชนเชิงนโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตแก๊สชีวภาพ และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๐ แห่ง และแหล่งเรียนรู้ระดับตำบลที่มีวัตถุดิบและพื้นที่ที่เหมาะสม จำนวน ๓ แห่ง 

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม จะได้นำผลการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตมูลไส้เดือนที่ประสบความสำเร็จเสนอต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๕ เพื่อเสนอขอรับการจีดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาขยะในเครัวเรือนและเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙