การสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้การให้บริการในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ศูนย์ ITC) ระดับจังหวัด

           ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้การให้บริการในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต  (ศูนย์ ITC) ระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบถึงการให้บริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัด และมอบนโยบายการสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้แข็งแกร่งและเติบโตที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy   โดยมีนางอทิตา  กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียยรติในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ sme  เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน ณ โรงแรมโคโค่วิว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙