การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ปัญหาท่อน้ำประปาแตก น้ำประปาไม่ไหลมีสีขุ่นมาเป็นระยะเวลาหลายปี และมีความถี่ของปัญหาเพิ่มขึ้น น้ำประปาไหลอ่อนถึงหยุดไหล เป็นต้น

 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ได้เน้นให้การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยเน้นให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ต่อมาในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจติดตามงานก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. บริเวณวัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙