การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

               ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานที่ปรึกษาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายสมยศ ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการฯ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัด กรรมการและเลขานุการและคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ในการเตรียมการรับสมัคร และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙