การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด

             ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อรายรานงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙  และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ๒๕๕๙  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ เพื่อดำเนินการจัดระเบียบขอทานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการดำเนินงานร่วมกันและดำเนินการตามกฎหมายนอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙