โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

           ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “เยาวชนกับการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเรือนน้ำเย็นรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวรายงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกันทางสังคมในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีค่านิยมและจิตสำนักที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบ และครูอาจารย์ จำนวน กว่า ๒๐๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งมีวิทยากร บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐” / "เยาวชนไทยกับภูมิคุ้มกันทางสังคม และการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์"

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก และบ่อเกิดของพฤติกรรมเบี่ยงเบนของคนในสังคมบางกลุ่มที่ผิดไปจากบรรทัดฐานที่ดีงามจนเป็นผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลมาจากการเสพ สื่อที่ไม่รู้เท่าทัน การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการเรียน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะที่เพียงพอ จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้ ขอให้เยาวชนทุกคนที่มาอบรมในวันนี้ได้ตั้งใจที่จะรับวามรู้จากวิทยากรเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันสื่อ สามารถแยกแยะสื่อดีและสื่อไม่ดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเองจากสื่อในยุคปัจจุบันได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙