การประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ

                  ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยวสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามที่กรมประมงได้ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน โดยมีการอนุมัติงบประมาณ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำจากเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบและจัดซื้อกากชาสนับสนุนให้เกษตรกรกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมายการรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท เป้าหมาย ๔๐๐ ตัน ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลคลองโคน อำเภออัมพวา ตำบลยี่สาร แพรกหนามแดง จำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ ๕๐๑ ฟาร์ม พื้นที่ ๕๓,๙๕๗ ไร่ 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.๑) กับกรมประมงเท่านั้น จากการสำรวจเบื้องต้นของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กว่า ๑๐๐ ราย พื้นที่ ๗,๒๖๔ ไร่ โดยซากปลาหมอคางดำที่รับซื้อจะนำไปทำปุ๋ยหมักและฝังกลบทำลายเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙