กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ครั้งที่ ๑๐

              วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ครั้งที่ ๑๐ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญตักบาตร สมาทานศีลในวันพระ สืบสานวิถีชีวิตพุทธวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกุศลจิต

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙