การฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

                 ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตลอดจนการดูแลและพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งจำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความรู้ในสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายลำดับรองอื่น

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานด้านการพัสดุของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นแนวทางปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเม็ดเงินเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายเงินภาครัฐด้วย ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การคประเมินผู้ประกอบการ,พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายรอง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทอรนิกส์(e-GP) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้เข้ารับอบรมทุกคนนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษา ข้อกฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจ ติดตามความเคลื่อนไหวของเอกสารจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องตามเจตนารมย์ตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฎิบัติงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙