ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชี้แจงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่กลองและจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

          นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ขอชี้แจงสถานการณ์น้ำทั้ง ๓ เขื่อน ประจำวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

เขื่อนศรีนครินทร์ ความจุสูงสุด ๑๗,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร กักเก็บปัจจุบัน ๑๕,๓๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๘ สามารถรองรับน้ำได้อีก ๒,๓๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ ๕๐.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายท้ายเขื่อนวันละ ๒๐.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนวชิราลงกรณ ความจุสูงสุด ๘,๘๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร กักเก็บปัจจุบัน ๗,๔๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๗ สามารถรองรับน้ำได้อีก ๑,๓๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละ ๖๘.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายท้ายเขื่อนวันละ ๓๙.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

เขื่อนทดน้ำแม่กลอง เป็นเขื่อนทดน้ำในแม่น้ำแม่กลอง รองรับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อน วชิราลงกรณ รวมกันและระบายท้ายเขื่อนลงแม่น้ำแม่กลองวันละ ๖๐.๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร (๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) แม่น้ำแม่กลองสามารถรองรับน้ำได้ ๘๖.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการประชุมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำได้เฝ้าระวังและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการตลอดเวลาและขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากพบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.๐-๓๔๗๑-๕๘๓๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙