โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย DPAC mk Ketogenic Diet เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

               ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุม กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย DPAC mk Ketogenic Diet เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ มีนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และบรรยายให้ความรู้หลักการของการรับประทานอาหารคีโตเพื่อสุขภาพที่ดีและลดโรค โดยมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดฯ นพ.ชาติชาย กิติยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๓๐๐ คน

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับที่ ๑ ของเขตสุขภาพที่ ๕ ติดต่อกันมานาน ๕ ปี และผู้ป่วยโรคบาหวานสูงเป็นอันดับ ๒ ของเขตสุขภาพที่ ๕ ติดต่อกันมานาน ๕ ปี. และในปี ๒๕๖๐ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานส่วนใหญ่ยังคุมระดับความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือดเป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และเบาหวานยังไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือดได้ เนื่องจากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย มีภาวะเครียด น้ำหนักเกิน และขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดอบรมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย DPAC mk Ketogenic Diet เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้มีภาวะอ้วน กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดน้ำหนักได้ คุมความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดได้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙