รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งไปจำหน่าย ต่อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง ๓ อำเภอ ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยสั่งซื้อกระเทียมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ ๖๗ บาท ตามโครงการช่วยเหลือการผลิตและการตลาดกระเทียมสู่ตลาดนอกพื้นที่การผลิตเพื่อให้การกระจายผลผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กระเทียมของแม่ฮ่องสอนมีคุณลักษณะเด่นกว่ากระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศคือเป็นกระเทียมที่ปลูกโดยน้ำแร่ ไม่ใช่สารเคมีจึงมีกลิ่นแบบกระเทียมไทย แท้ มีเนื้อแน่นเก็บไว้ได้นานกว่าแหล่งผลิตอื่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙