โครงการถวายความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดแด่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการถวายความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดแด่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ยาเสพติดมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบกับทุกสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่ง คือ ยาเสพติดได้แพร่ระบาด เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา คือ ในวัด และสถาบันสงฆ์ดังที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนต่างๆ มีพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด จึงขอความร่วมมือให้คณะสงฆ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล และเฝ้าระวังปัญหาด้งกล่าวด้วย สำหรับในครั้งนี้มีพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ เข้ารับการอบรมกว่า ๒๐๐ รูป มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การรักษาศีลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธรรมและศาสนสถาน,แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ และนวทางการวางระบบการรักษาความปลอดภัยในวัด 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากทำหน้าที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และอบรมสั่งสอนประชาชน ให้อยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรมอันดี จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนต้องมีมาตรการเพื่อการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัด และสถาบันสงฆ์ ร่วมกัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙