การสัมมนา “การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว”

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม กรมการท่องเที่ยวได้จัดการสัมมนา “การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว” หรือ WC OK เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาคการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ภาคการบริการการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งหวังให้ “ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว” มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อทำให้ห้องน้ำนั้นมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

 

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการท่องเที่ยวมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเมืองรองทั้ง ๔ ภูมิภาค และ “สมุทรสงคราม” เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้พร้อมบริการนักท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงสถานที่ราชการที่เปิดบริการประชาชนและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทำสะอาดให้ความสนใจ โดยการสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับตราสัญลักษณ์ WC OK ตลอดจนได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ เสริมด้วยศาสตร์ในการจัดห้องน้ำทำอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานประกอบการของตนเอง

กรมการท่องเที่ยว ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙