ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษ

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสมุห์ไพศาล อารยะธัมโม เจ้าอาวาสวัดบางกระพ้อม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา โดยมีนางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษ วัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อรถยนต์พร้อมสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนในการออกให้บริการช่วยเหลือและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับน้องคนพิเศษในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตามวิสัยทัศน์ คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับยอดการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน ๕๑๘,๘๑๐ บาท

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙