งานวันแม่แห่งชาติ และวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

                   ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ และวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรม “สตรีไทย รวมใจเทิดพระคุณแม่” มีนางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงการจัดงานฯ โดยมีนางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทั้ง ๓ อำเภอ และผู้นำสตรีท้องถิ่น/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 

ทั้งนี้ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “สตรีไทย รวมใจเทิดพระคุณแม่ ” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อรวมพลังสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย และเพื่อแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานเป็นแม่ดีเด่น และสตรีดีเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “บทบาทของแม่กับงานจิตอาสา” การขับร้องเพลงเทิดพระคุณแม่ การแสดงเทิดพระคุณแม่ การสัมภาษณ์แม่ดีเด่น สตรีดีเด่นแห่งชาติ แม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีถวายราชสักการะ กล่าวอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย มอบโล่เกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๓ ราย และสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๓ ราย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสตรี และสินค้า OTOP โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๕๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙